×

ประกาศ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 - วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สกอ.จะปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบ Internet ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หน้าแรก


สถิติการพิจารณาของเดือนนี้

The chart showing P series.

เข้าสู่ระบบ

© 2018 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - All Rights Reserved.