รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 2 (190 items)Prev[1]2Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะนิติศาสตร์25511831101552_2104_IPหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะวิศวกรรมศาสตร์T20182103103835หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบรางปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจT20152124100136หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์T25552126106649ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ25491931110696_2143_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25490031110122_2119_IPหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25520031109214_2151_IPหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25502281103698_2091_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจT20172081103932บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์T20172087103916วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102199_2091_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิติศาสตร์25511131107562_2126_IPหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25491611101048_2123_IPหลักสูตรบัญชีบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีT20182131102706หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25350031100024_2087_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25480031110716_2085_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25541131102233_2147_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์25491711110916_2116_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25511931103149_2094_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยคณะเทคโนโลยี25552641104234_2145_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25481991105742_2082_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25510031108111_2103_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยคณะเทคโนโลยี25552641104199_2081_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะครุศาสตร์25551661100387_2144_IPหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบัณฑิตวิทยาลัย25441661100519_2062_IPหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว25511731107028_2150_IPหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศT20172126102996หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25501991111616_2104_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100893_2112_IPหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25541301101319_2129_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100904_2151_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25561131101471_2133_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์25500031111012_2170_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25501131107616_2125_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25460031102052_2107_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25561531101396_2143_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์T20182112101569ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์25361851100567_2124_IP_IP2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะเกษตรและเทคโนโลยี25490261103129_2104_IPวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25461131101424_2072_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25561131100918_2098_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25490031100255_2099_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25562281100398_2098_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร25510161100713_2134_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25561131101469_2079_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25551611104432_2080_IPหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25510161106348_2077_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยการบินนานาชาติ25520261101525_2107_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนมปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนานาคณะวิทยาศาสตร์T20172112101641วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T20172111101626ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ25521431102008_2153_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25562281100387_2075_IPหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะอุตสาหกรรมเกษตร25460161101448_2100_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25510161110229_2110_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25510031100235_2131_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481991105797_2136_IPหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20182083100773หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25501571103148_2103_IPหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนปริญญาตรี
วิทยาลัยเชียงรายคณะบริหารธุรกิจ25531821101272_2155_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501651100605_2122_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25502281103711_2082_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมปริญญาตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขT20182114100631หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ปริญญาโท
วิทยาลัยเชียงรายคณะบริหารธุรกิจT20172088101028หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25561571104664_2108_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะอุตสาหกรรมเกษตร25520161106035_2119_IPปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการ25501651103823_2075_IPหลักสูตรบัญชีบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการ25451651101555_2097_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531104504_2054_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25461071101135_2074_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์T20172097100563รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะบริหารธุรกิจ25490131102877_2082_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะครุศาสตร์25481731109332_2085_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครูประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล25491071107348_2125_IPหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิทยาศาสตร์25550131101344_IP2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม25521131105943_2063_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยนานาชาติ25521661102329_2143_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481991105786_2104_IPหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะการบริหารและจัดการT25602116103305หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรT25612109103760หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ25561801101846_2080_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ปริญญาตรี
โรงเรียนนายร้อยตำรวจไม่สังกัดคณะ25492111111855_2080_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศT25602062103247หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25552281101275_2105_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปนาฏดุริยางค์25522191106637_2108_IPหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะรัฐประศาสนศาสตร์25521831108112_2122_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะศิลปศาสตร์25511831105545_2112_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25531991101359_2097_IPหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481981100789_2134_IPหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481981100903_2153_IPหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)ปริญญาตรี
วิทยาลัยเชียงรายคณะวิศวกรรมศาสตร์25481821102839_2133_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์T25612144103621หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะศึกษาศาสตร์25561071102251_2094_IPศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25481981100879_2067_IPหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาการจัดการT25612067103357บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25520161105719_2132_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์T25612118103544ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์25511411110948_2090_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมT25612073103520หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิทยาศาสตร์25480091108823_2096_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรT25552145106622หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)ปริญญาตรี
Page 1 of 2 (190 items)Prev[1]2Next