รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 8 (728 items)Prev[1]2345678Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
วิทยาลัยสันตพล 25491101110536_2129_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู วิทยาลัยสันตพล ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25481961102622_IP2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25591411100575_2132_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25551411100863_2114_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร25551411100086_2112_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์25571411105049_2063_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25601621100724_2129_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25601621100738_2134_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4ปี) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์T20192086604064  นิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621100755_2176_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์T20192114103664  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์T20192138103655  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ( 4 ปี ) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2คณะบริหารธุรกิจT20162062105894  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20192094103292  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะศึกษาศาสตร์25602501100184_2061_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน25571301100345_2104_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101107_2136_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25541681100873_2121_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491731104449_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101197_2112_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101186_2139_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101175_2113_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาการจัดการT20192134102610  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101142_2121_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101129_2140_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101118_2144_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101164_2117_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25471621100283_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25551621100506_2141_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25591621101129_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101208_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101131_2127_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101153_2111_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์25491371101604_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20192114102068  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25571341102184_2081_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์25571341101993_2080_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีการเกษตรT20192085101693  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร25561931102638_2082_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางBusiness and TechnologyT20192101101649  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20192113101598  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ25561971100484_2094_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ25551971101361_2102_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25582881100432_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์25530271105296_2101_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนT20192096101558  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561621101565_2066_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนT20192053101536  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25582881100421_2080_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยตาปีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25501181103617_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25501611110207_2110_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25490211107534_2067_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25500211108108_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491681100708_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25541951101345_2081_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศT20192110101175  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยนานาชาติT25612095103794  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571941101066_2075_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธนบุรีFaculty of Business Administration25570901100532_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์T20192070101024  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยีT20192072101015  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์25450191102363_2103_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25521571108416_2098_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ25501661101552_2142_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนT20182115115097  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัยT20182101615066  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัยT20182089115047  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน25441941100353_2098_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์25510271104315_2170_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25511591103985_2065_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์25510271104304_2114_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี25562811103479_2106_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการT20192068100718  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ25480271110601_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์25340201100112_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาการจัดการ25491681100809_2094_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรT20182087114562  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25501951102285_2156_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491661101933_2067_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25511951101836_2093_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25581411101755_2056_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541411105542_2085_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25551411100266_2064_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25560191104593_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาคณะสาธารณสุขศาสตร์25512301106673_2109_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรT20182117114198  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541401100455_2136_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต25562751103596_2095_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตการโรงแรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซนT25582076102824  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์25491661110145_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25531441104115_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20182057114073  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20182053114048  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเคมี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25501561112711_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20182129114034  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25581561103506_2155_IP  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25571561105439_2150_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25410041100088_2148_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยช่างศิลปT20182175113928  หลักสูตรศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25220031100018_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี 
Page 1 of 8 (728 items)Prev[1]2345678Next