รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 4 (335 items)Prev[1]234Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกริกคณะศิลปศาสตร์25500571109559_2159_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25491581105152_2097_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110484_2100_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110912_2127_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25471581102562_2154_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์25530061101928_2121_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25471581102011_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี25471581102009_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25481951102147_2127_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25531951101851_2150_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25501951102162_2105_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี25551581102853_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี25521581105357_2065_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะนิติรัฐศาสตร์25541581101671_2085_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031109538_2087_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25541581100578_2075_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25460161101461_2082_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์25571041103643_2073_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110451_2123_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25541581100567_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25510161106539_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะอุตสาหกรรมเกษตร25520161105991_2092_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหาร ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25501951102195_2119_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิเทศศาสตร์T25572089105352  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะครุศาสตร์25521601107216_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์25550201105875_2131_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521601107216_2115_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25520161105945_2134_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106417_2064_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20182080106744  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25490051108649_2116_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคนิคการแพทย์25520031109361_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110787_2102_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25560031104538_2092_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์25480201100613_2128_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25501951102184_2101_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมไทย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25481951102125_2117_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจT20182132106445  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110901_2101_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110899_2112_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25500031112452_2138_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25511831111103_2114_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25531951102233_2095_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์25510051108517_2119_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์T25602076603365  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์T25602107603357  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะทันตแพทยศาสตร์25510031100224_2131_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์25490031100277_2125_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25531561104467_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25410031100043_2150_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25510031110934_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25490051108651_2104_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551561102142_2085_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25471561104235_2096_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20162091101619  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะครุศาสตร์25541851102176_2119_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตวิทยาลัย25450031100047_2107_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25431561101687_2151_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25481561108962_2121_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25550031106372_2054_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตวิทยาลัย25450031100036_2061_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25550031106394_2080_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยพายัพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20182093105057  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกคณะนิติศาสตร์T20182155105042  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25551561105268_2089_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20182086104993  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521561102137_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25471561103458_2122_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25320031100043_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20182072104903  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25481561109153_2069_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์T20182110104833  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะศิลปศาสตร์25460731100619_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25601551100425_2141_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25561561103829_2093_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์25521751108157_2108_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25501231106594_2114_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะนิติศาสตร์25471561103436_2105_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551561103839_2067_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์25470031103943_2143_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะเภสัชศาสตร์25560731102973_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25400051100191_2149_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะแพทยศาสตร์T20172063105376  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25542281101814_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25300031100039_2063_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์25450031100159_2076_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25572281100502_2065_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์25511971101939_2097_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะเศรษฐศาสตร์25540131104807_2108_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะเศรษฐศาสตร์25540131104818_2183_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยตาปีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25501181103617_2089_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยตาปี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25480031110705_2114_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม25520271109503_2123_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25561681100842_2116_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25481951102169_2162_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกคณะศิลปศาสตร์25490571104136_2165_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเกริก ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25552281101264_2133_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25541681100906_2151_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีT20172134104804  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพT20182093103806  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ปริญญาตรี
Page 1 of 4 (335 items)Prev[1]234Next