รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 7 (673 items)Prev[1]234567Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25491021100233_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิติศาสตร์25570681101674_2077_IP  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะนิติศาสตร์25520831101776_2076_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะศึกษาศาสตร์T20192112101895  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์25521151107789_2120_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20192113101598  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561621101565_2066_IP  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25541951101345_2081_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์25510271103549_2060_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571941101066_2075_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการT20192109100931  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25521571108416_2098_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25561511103137_2084_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น25480031110683_2120_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน25441941100353_2098_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี25562811103479_2106_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ25480271110601_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาโท
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25562691103522_2107_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25501951102285_2156_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25511951101836_2093_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วT20172084115107  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซนT25582076102824  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25531441104115_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571531100341_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20182098114053  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20182053114048  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเคมี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20182129114034  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25571561105439_2150_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25561561105045_2146_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยช่างศิลปT20182175113928  หลักสูตรศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20182111113903  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25571531100352_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531103481_2125_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะศึกษาศาสตร์T20182123113097  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบัณฑิตวิทยาลัย25480831108869_2161_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบัณฑิตวิทยาลัย25560831103795_2113_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปศึกษาT20182102113036  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25490271111827_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25550271101902_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25520271104801_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจT20172103114423  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบัณฑิตวิทยาลัย25480041110199_2112_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรสหสาขาวิชา) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบัณฑิตวิทยาลัย25480041110177_2103_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรสหสาขาวิชา) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักวิชาศึกษาทั่วไปT20182105712924  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25521391106695_2098_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491671102226_2085_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะทันตแพทยศาสตร์25460031102715_2087_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์25510271104258_2119_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20182073112490  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์25561531102037_2143_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551531105366_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20162125604583  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเกษตรศาสตร์25500181100679_2137_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์T20182072112524  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย25480041110188_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ (หลักสูตรสหสาขาวิชา) ปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์T20172074113947  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาโท
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี25562811103457_2116_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) ปริญญาตรี
สถาบันอาศรมศิลป์กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25512291108325_2151_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะแพทยศาสตร์25500251103546_2121_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25571991102085_2106_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะการสื่อสารมวลชนT20182087112088  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ ดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะบริหารธุรกิจT20182094112053  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนT20182143111822  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25551561105325_2133_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะเทคนิคการแพทย์ วัชรพล25491021108039_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491681100743_2140_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์T20182158111637  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น25501521101861_2100_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยรัตภูมิ25551971101541_2148_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร25560161104217_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์25520011109245_2097_IP  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาตจวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25481561109175_2104_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25551561102153_2123_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาการจัดการ25501771110352_2148_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม25562801103388_2124_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม25562801103412_2119_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด25562801103423_2118_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามT20172108113115  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปศาสตร์25481951102237_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์T20172101613029  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปศาสตร์25481951102259_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์T20182083110720  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25501611100847_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25430041101767_2142_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25500142211815_2071_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะสัตวแพทยศาสตร์25541021102354_2143_IP  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีบัณฑิตวิทยาลัยT25592106102648  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว25481951102272_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกคณะศิลปศาสตร์25500571109559_2159_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์25520141104661_2056_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25490161107011_2105_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาโท
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551201102366_2116_IP  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์T20152076100501  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรT20172087612444  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25552241100494_2061_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์25510271104449_2153_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์25470031102615_2100_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะนิติศาสตร์25470031102582_2059_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิศวกรรมศาสตร์25510271103505_2079_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร25510161100713_2112_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี
Page 1 of 7 (673 items)Prev[1]234567Next