รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 5 (414 items)Prev[1]2345Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วT20172084115107  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25561561104999_2176_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20182129114034  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร์) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25421021100707_2087_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25501871109723_2110_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25491611100936_2102_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25501871109734_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่่่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25541301101321_2107_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์T20172074113947  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาโท
สถาบันอาศรมศิลป์กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25512291108325_2151_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์T20172106113779  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมT20172178113647  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะเทคนิคการแพทย์ วัชรพล25491021108039_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25511911101731_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25561871102788_2131_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25561871102812_2099_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25491611100958_2171_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์25501151108799_2114_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491611100611_2114_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106406_2095_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปศาสตร์25481951102237_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์T20172101613029  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปศาสตร์25481951102259_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปศาสตร์25481951102226_2149_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25501611100847_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25500142211815_2071_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25501611110196_2104_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว25481951102283_2122_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะสัตวแพทยศาสตร์25541021102354_2143_IP  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบัญชีT20182084110516  หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว25481951102272_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกคณะศิลปศาสตร์25500571109559_2159_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501771110813_2098_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์25520141104661_2056_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์T20182072110012  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25490161107011_2105_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนวัตกรรมเกษตร25570681100188_2109_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25552241100494_2061_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์25400051100112_2111_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร25510161100713_2112_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25480161106964_2153_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25491581105152_2097_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25520561101642_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110484_2100_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์25480051100414_2091_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110912_2127_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะพยาบาลศาสตร์25551581101615_2103_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25481951102801_2086_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีT20132147100112_2151_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25471581102562_2154_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T20182122107970  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25521581102185_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะศิลปศาสตร์25490161107292_2149_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25471581102033_2110_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25471581102011_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25511021104634_2078_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25511021109393_2172_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25572241100316_2162_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25471581101998_2079_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี25471581102009_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัยT20172081109522  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25390051100381_2115_IP  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวT20182118107677  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25540161102674_2144_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25481951102171_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี25551581102853_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี25521581105357_2065_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25551951100986_2136_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะนิติรัฐศาสตร์25541581101671_2085_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031109538_2087_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25481951102182_2144_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25491021100233_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25541581100578_2075_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์25571041103643_2073_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110451_2123_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25541581100567_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25440051100746_2135_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25500081106754_2111_IP  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T25602137103396  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิเทศศาสตร์25361601100536_2163_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะเทคโนโลยีการเกษตรT20172091108519  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิเทศศาสตร์25521601108364_2083_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิเทศศาสตร์T25572089105352  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ปริญญาโท
วิทยาลัยดุสิตธานีFaculty of International Hospitality Industry25491171106269_2174_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิคณะรัฐศาสตร์25542241100976_2118_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521601107216_2115_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25400051100426_2114_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25502241101084_2105_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25502241101073_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะศิลปศาสตร์25490161105604_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะเทคโนโลยีการเกษตร25460161101347_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20182080106744  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25490051108649_2116_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร25510161100691_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25501021112428_2141_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคนิคการแพทย์25520031109361_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110787_2102_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25560031104538_2092_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจT20182132106445  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110901_2101_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
Page 1 of 5 (414 items)Prev[1]2345Next