รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 9 (832 items)Prev[1]23456789Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม25572731104765_2076_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น25572801104684_2109_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25420141100698_2115_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25420141100687_2079_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25500071107967_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25510141104772_2073_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์T20192121103259  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25510211107154_2135_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
วิทยาลัยแสงธรรมคณะศาสนศาสตร์25521361108514_2085_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ปริญญาโท 
วิทยาลัยแสงธรรมคณะมนุษย์ศาสตร์25511361108153_2128_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะศิลปศาสตร์เเละสังคมศาสตร์25501371101932_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25590681100359_2123_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and EconomicsT20192115202227  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25571371100567_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104592_2103_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะนิติศาสตร์25520831101776_2076_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะศึกษาศาสตร์T20192112101895  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25330741100199_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์25521151107789_2120_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ25551971101574_2081_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีT20182100116056  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25330741100188_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ25551971101585_2140_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25520101108031_2156_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์T20192122101212  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจและการจัดการT20182106115589  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์25510271103549_2060_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์25540231102367_2065_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะบริหารธุรกิจ25550611100921_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25490051100652_2153_IP  หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571511102205_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการT20192109100931  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25561511103137_2084_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25510051108528_2077_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์25470271104355_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102183_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25482201103135_2144_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25482201100514_2107_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี25470181100182_2100_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25551411106511_2067_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25471531101351_2072_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิศวกรรมศาสตร์T20182138114105  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571531100341_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25561561104999_2176_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25561561105045_2146_IP  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25470051100378_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี25562741103573_2146_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20182111113903  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25571531100352_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100382_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2075_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี25572781104614_2127_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะศึกษาศาสตร์T20182123113097  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบัณฑิตวิทยาลัย25480831108869_2161_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบัณฑิตวิทยาลัย25560831103795_2113_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปศึกษาT20182102113036  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์25370041100499_2110_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25460051100311_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25520271104801_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25431561102082_2140_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25421091101223_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาขาติ) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25501871109723_2110_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25461091102702_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน25540541100843_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571671100109_2117_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25521391106695_2098_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20192093100088  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511391108033_2081_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์25572731104372_2125_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491671102226_2085_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิศวกรรมศาสตร์25550071102506_2126_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25421091101212_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะศาสนศึกษา25511291109696_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์25510271104258_2119_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25431091102067_2090_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20182073112490  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์25561531102037_2143_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551531105366_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเกษตรศาสตร์25500181100679_2137_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25501871109734_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่่่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
วิทยาลัยแสงธรรมคณะศาสนศาสตร์25511361108175_2072_IP  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25431091102078_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25430071100106_2120_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25551801101182_2071_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25571631100048_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25420051100204_2154_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25571991102085_2106_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051104406_2101_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะบริหารธุรกิจT20182094112053  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ปริญญาตรี 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์T20182097112038  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบัณฑิตวิทยาลัย25511661101395_2091_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25560051103732_2106_IP  หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการบริหารการเงิน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25490051109753_2101_IP  หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25460051101997_2063_IP  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102646_2138_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์T20172106113779  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2090_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์( 5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25430031101406_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกFaculty of Business Administration25501291110887_2088_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081108623_2131_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก 
Page 1 of 9 (832 items)Prev[1]23456789Next