รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 4 (347 items)Prev[1]234Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะกายภาพบำบัด25520091100874_2152_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาโท
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะเทคโนโลยี25492251106989_2098_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น25551521105387_2122_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25471521103048_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25471521103555_2115_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25451521102383_2078_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25401521101195_2155_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะวิทยาการจัดการ25521431103191_2070_IP  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว25511971104022_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25520031100517_2147_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25450051100387_2128_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25510071105279_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25571631100983_2091_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100156_2135_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25510051108732_2078_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะนิติศาสตร์25511831101552_2104_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25490071104197_2146_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100123_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25400201100827_2124_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25510071105505_2109_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันการศึกษานานาชาติ25470071104454_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100134_2120_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25521921108077_2093_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา25520091107861_2166_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา25520091108175_2158_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา25550091103937_2168_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะครุศาสตร์25471641100682_2148_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25420171101052_2113_IP  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25511301103274_2128_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25572281100491_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25480731102017_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25490171105829_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25450171101325_2097_IP  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25420171101041_2178_IP  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะวิศวกรรมศาสตร์T20182103103835  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25510071105382_2119_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25491691104186_2177_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25500031108648_2163_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะดุริยางคศาสตร์25561131101965_2134_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะครุศาสตร์25491851100167_2104_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจT20152124100136  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะศึกษาศาสตร์25511141109802_2106_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะศึกษาศาสตร์25572501100484_2168_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) ปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะบริหารธุรกิจ25541141101402_2151_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะสาธารณสุขศาสตร์25551141102033_2159_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะวิทยาการจัดการ25572501100495_2139_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น25291291100139_2087_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25540031104233_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25481921104304_2128_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะการจัดการธุรกิจอาหาร25582501100147_2145_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะวิศวกรรมศาสตร์25561111100264_2134_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25560731100137_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25471771102631_2150_IP  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511201110686_2104_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์25560051102753_2162_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25490031111663_2096_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม25520091104079_2117_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์25511971101917_2135_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25561131100929_2123_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25490031110122_2119_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25520031109214_2151_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25491691101688_2145_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์T20172087103916  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102199_2091_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25511691103018_2133_IP  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25481691104523_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25511691101455_2135_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25551961104947_2131_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25501941102868_2116_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะครุศาสตร์25510261109141_2115_IP  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25491131107378_2113_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิติศาสตร์25511131107562_2126_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25491611101048_2123_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25450681100657_2083_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25350681100083_2118_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25481921104326_2140_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25541131102233_2147_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยคณะเทคโนโลยี25552641104234_2145_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะบริหารธุรกิจ25511941101802_2141_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25310681100112_2118_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ปริญญาตรี
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะวิศวกรรมศาสตร์25381321100177_2106_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะบริหารธุรกิจ25361321100221_2077_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25481321100753_2115_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25510051109439_2099_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25561921101028_2108_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยคณะเทคโนโลยี25552641104199_2081_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25511071107339_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะครุศาสตร์25551661100387_2144_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะรัฐศาสตร์25501271109412_2133_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25550681100546_2169_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481611100834_2164_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25490681101574_2122_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์T20162116100826  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491611100971_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว25511731107028_2150_IP  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์25401331101036_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100882_2081_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100893_2112_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25541301101319_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100904_2151_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
Page 1 of 4 (347 items)Prev[1]234Next