รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 8 (709 items)Prev[1]2345678Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25570681100493_2115_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104592_2103_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25582881100432_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25501621101333_2053_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25582881100421_2080_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีT20182100116056  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25520101108031_2156_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจและการจัดการT20182106115589  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25400051100167_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25501531103987_2055_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะบริหารธุรกิจ25550611100921_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์T20192070101024  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571511102205_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ25501661101552_2142_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการT20192068100718  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์T20172122115507  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาการจัดการ25491681100809_2094_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์25420051100158_2119_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25510051100351_2125_IP  หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี25470181100182_2100_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25482201103168_IP2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาคณะสาธารณสุขศาสตร์25512301106673_2109_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25471531101351_2072_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิศวกรรมศาสตร์T20182138114105  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25561561104999_2176_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25501561112711_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25581561103506_2155_IP  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25410041100088_2148_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกT25602124103628  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100415_2098_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25400051100369_2145_IP  หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25421021100707_2087_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104625_2111_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูT20182129113367  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย25582781102962_2112_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 25572781104513_2081_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี25572781104581_2075_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ิองกล (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104568_2118_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคเลย25572781104546_2109_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคเลย25592781101725_2108_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104579_2096_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104557_2095_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี25582781102591_2091_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ25582781102231_2091_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู25582781102613_2081_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100404_2077_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25460051100311_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25431561102082_2140_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25421091101223_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาขาติ) ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25501871109723_2110_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25461091102702_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571671100109_2117_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม25562871103689_2103_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25421091101212_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน25562871103656_2123_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคนิคดุสิต25562871103612_2098_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย25562871103634_2117_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง25562871103678_2094_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง หลักสูตรต่อเนื่อง กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี25562871103645_2071_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100257_2103_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25410051100225_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25431091102067_2090_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการบางนา25562871103667_2110_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยพาณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25501871109734_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่่่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511731107041_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25541301101321_2107_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25431091102078_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25571631100048_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25420051100204_2154_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051104406_2101_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์T20182097112038  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบัณฑิตวิทยาลัย25511661101395_2091_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25460051101997_2063_IP  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102646_2138_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25430031101406_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25561731101747_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี
สถาบันกันตนาคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ25562621102229_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่่อบันเทิง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกFaculty of Business Administration25501291110887_2088_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25561511101877_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25511911101731_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ปริญญาโท
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย25562841103348_2139_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25561871102788_2131_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25561871102812_2099_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25531561102691_2098_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคแพร่25562841103359_2125_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ25500121104442_2121_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะสถิติประยุกต์25510121104915_2062_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม25461851102201_IP4  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติT20182162111160  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25370091100361_2129_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ25511971104022_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106406_2095_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25561951101753_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ25551971101449_2076_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์T20182112110874  แพทย์แผนไทยบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปศาสตร์25481951102226_2149_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี
วิทยาลัยดุสิตธานีบัณฑิตวิทยาลัย25481171106011_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106384_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481561109164_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25501611110196_2104_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
Page 1 of 8 (709 items)Prev[1]2345678Next