รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 1 (94 items)Prev[1]Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25400051100191_2149_IPหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์25560051102753_2162_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียมปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์T25582104103519หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์25570051102157_2128_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์T20182104102350หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25510051109439_2099_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์T20162116100826หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์25401331101036_2099_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร25511531105698_2089_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25541131102222_2121_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์T20172125102532หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25561131101447_2064_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25511131106482_2142_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25561131101436_2107_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20162069100490หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25511131106471_2162_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25561731101736_2109_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531431101673_2066_IPวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25521131105008_2118_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491731110525_2101_IPหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่นปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริหารธุรกิจ25511131105086_2106_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25451531101506_2112_IPหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิติศาสตร์25511131105064_2092_IPหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะรัฐศาสตร์25521131106404_2104_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์25561371101668_2118_IPหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521511105045_2070_IPหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์T20172073100050ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ25560681102279_2101_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์T25602085103238หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501571103137_2093_IPหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา25561131100907_2108_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะนิติศาสตร์25271071100122_2128_IPหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 25550731100845_2095_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051102714_2099_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์T25592094102457หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25530051101523_2149_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์25510051102263_2132_IPหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25540681102446_2120_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโท
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีT25612083103470หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101327_2158_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์25390051100043_2118_IPหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102043_IP2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051102692_2140_IPหลักสูตรบัญชีบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม25510731103113_2065_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์T25612090103188หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ25521551106041_2145_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ปริญญาตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์T25612077103108หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะบริหารธุรกิจ25501421103939_2106_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะจิตวิทยา25521801104057_2077_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25471041102246_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25511121109765_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25461041101413_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531106394_IPหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร25420241100453_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการT25601611102162หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาสังคมศาสตร์25481431101194_IPศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ปริญญาตรี
วิทยาลัยเชียงรายคณะวิศวกรรมศาสตร์25481821102863_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25431091102056_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101349_IPหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25520111107852_IPหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบริหารธุรกิจ25520831105692_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานีปริญญาตรี
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์T25611321100811หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT25612671100665หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น T25600601101584หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25421091101245_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT25621531100043หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะดุริยางคศาสตร์25541131102211_IPหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์25531961103145_IPหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)ปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25541201102049_IPหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา25560251100988_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ25481931102303_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธานปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศิลปศาสตร์25551281105313_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25491511110464_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์25501601106281_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25501961108338_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25501961108349_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102144_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961103178_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25490731102435_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25481961102644_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25490731102446_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102188_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102166_IPหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5ปี)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25501961103041_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102201_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25500141100653_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25501961108362_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์25501851100282_IPหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25560681104395_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25470681101043_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม25501851112072_IPหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะครุศาสตร์T25611551100147หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25541961101728_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25481961102611_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาตรี
Page 1 of 1 (94 items)Prev[1]Next