รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 7 (634 items)Prev[1]234567Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25482201103168_IP2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571531100341_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20182111113903  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกT25602124103628  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25571531100352_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531103481_2125_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25421091101223_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาขาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25461091102702_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25421091101212_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะธุรกิจและเทคโนโลยี25431091102067_2090_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20182073112490  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์25561531102037_2143_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551531105366_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511731107041_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25431091102078_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมT20172129113646  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25561731101747_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น25501521101861_2100_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะรัฐศาสตร์25471301101255_2103_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100097_2135_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติT20182162111160  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100121_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25561951101753_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์T20182112110874  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปริญญาตรี
วิทยาลัยดุสิตธานีบัณฑิตวิทยาลัย25481171106011_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์T20182128110746  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100133_2143_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100144_2110_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106384_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25510681109711_2075_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25440681100241_2090_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100122_2130_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100053_2119_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481931101919_2104_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะศึกษาศาสตร์25531051104426_2103_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102161_2090_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100064_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100086_2083_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081108588_2147_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25571611101655_2107_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์25461341101348_2086_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์25410051100192_2085_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์25561971100462_2171_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว25481171105998_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะกายภาพบำบัด25520091100874_2152_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25490031109885_2135_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์25530231100612_2113_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์T20182122108030  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25571631100059_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว25531171103068_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและการประชุม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์25510101109918_2124_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT20182107107814  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์25530061101928_2121_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT20152174700343  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ25561621101554_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25551641100341_2104_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์25490091111963_2134_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103174_2083_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25501591103275_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะครุศาสตร์25501591110543_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25511591103963_2144_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106373_2120_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25481951102147_2127_IP  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25531951101851_2150_IP  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25501951102162_2105_IP  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป์ ปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะเทคโนโลยี25492251106989_2098_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
วิทยาลัยดุสิตธานีFaculty of International Hospitality Industry25481171106009_2152_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25490081109655_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25460161101461_2082_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์แพร่25501851100326_2133_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25510161106539_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะอุตสาหกรรมเกษตร25520161105991_2092_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหาร ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น25551521100731_2154_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น25501521101613_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น25551521105387_2122_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร25521521102098_2144_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร25501521101657_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร25501521101681_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25471521103048_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะวิทยาการจัดการ25511521109635_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25571521102667_2098_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25471521103555_2115_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25421951100508_2125_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25501951102195_2119_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25560051101605_2130_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25531521104496_2112_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25451521102383_2078_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25401521101195_2155_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะครุศาสตร์25521601107216_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์25550201105875_2131_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะผลิตกรรมการเกษตร25520133208724_2137_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103319_2127_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25520161105945_2134_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง25450051100444_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106417_2064_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะวิทยาการจัดการ25521431103191_2070_IP  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์25480201100613_2128_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25511831109562_2136_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25501951102184_2101_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมไทย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25481951102125_2117_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม ปริญญาตรี
Page 1 of 7 (634 items)Prev[1]234567Next