รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 1 (50 items)Prev[1]Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง25500051100585_2121_IP25500051100585 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103853_2109_IP25540051103853 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25470051100312_2114_IP25470051100312 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปะและการออกแบบ25300681100122_2156_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25480051100469_2136_IP25480051100469 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051108169_2170_IP25520051108169 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109585_2145_IP25500051109585 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109596_2100_IP25500051109596 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25510051108552_2164_IP25510051108552 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501651103812_2143_IP25501651103812 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100915_2081_IP25501611100915 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100871_2089_IP25501611100871 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102111_2132_IP25531961102111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25350681100724_2120_IP25350681100724 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25340681100069_2129_IP25340681100069 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501651103845_2099_IP25501651103845 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491731110525_2101_IP25491731110525 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาการจัดการ25511531104372_2068_IP25511531104372 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนกฎหมายและการเมือง25481651103595_2102_IP25481651103595 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการ25520111107492_2118_IP25520111107492 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะครุศาสตร์25481731109332_2085_IP25481731109332 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051102714_2099_IP25520051102714 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์T2559209410245725590051100034 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25530051101523_2149_IP25530051101523 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์25510051102263_2132_IP25510051102263 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25390051100054_2125_IP25390051100054 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25540681102446_2120_IP25540681102446 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะรัฐประศาสนศาสตร์25511831105635_2103_IP25511831105635 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102043_IP225531961102043 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051102692_2140_IP25520051102692 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะบริหารธุรกิจ25501421103939_2106_IP25501421103939 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531106394_IP25491531106394 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์25480111105912_IP25480111105912 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการT2560011110186425620111100039 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์T2559005110213725590051100027 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25510081106766_IP25510081106766 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีการเกษตร25491601108989_IP25491601108989 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริญญาตรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์T2561261110056725612611100027 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม25520731103529_IP25520731103529 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102021_IP25531961102021 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102144_IP25531961102144 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25490731102413_IP25490731102413 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25490731102446_IP25490731102446 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25350731100099_IP25350731100099 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102201_IP25531961102201 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961103112_IP25531961103112 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491511103995_IP25491511103995 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์25501851100282_IP25501851100282 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์25541851105056_IP25541851105056 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25481961102622_IP25481961102622 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาตรี
Page 1 of 1 (50 items)Prev[1]Next