รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 1 (14 items)Prev[1]Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109585_2145_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109596_2100_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501651103812_2143_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102111_2132_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาการจัดการ25511531104372_2068_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนกฎหมายและการเมือง25481651103595_2102_IPหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการ25520111107492_2118_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25390051100054_2125_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์25480111105912_IPหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการT25600111101864หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25510081106766_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม25520731103529_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491511103995_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25481961102622_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจปริญญาตรี
Page 1 of 1 (14 items)Prev[1]Next