รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 1 (71 items)Prev[1]Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25572201103416_2109_IP25572201103416 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25531101100787_2101_IP25531101100787 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25482201103157_2120_IP25482201103157 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์T2018216210749125610051100039 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง25500051100585_2121_IP25500051100585 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103853_2109_IP25540051103853 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25470051100312_2114_IP25470051100312 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปะและการออกแบบ25300681100122_2156_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25480051100469_2136_IP25480051100469 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051108169_2170_IP25520051108169 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109585_2145_IP25500051109585 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109596_2100_IP25500051109596 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102199_2091_IP25531961102199 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25510051108552_2164_IP25510051108552 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25491131107378_2113_IP25491131107378 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501651103812_2143_IP25501651103812 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100915_2081_IP25501611100915 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100871_2089_IP25501611100871 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102111_2132_IP25531961102111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25350681100724_2120_IP25350681100724 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาคณะวิทยาศาสตร์T25610991100632_2093_IPT25610991100632 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25340681100069_2129_IP25340681100069 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501651103845_2099_IP25501651103845 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491731110525_2101_IP25491731110525 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาการจัดการ25511531104372_2068_IP25511531104372 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนกฎหมายและการเมือง25481651103595_2102_IP25481651103595 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการ25520111107492_2118_IP25520111107492 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะครุศาสตร์25481731109332_2085_IP25481731109332 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะพยาบาลศาสตร์25320741100255_2132_IP25320741100255 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051102714_2099_IP25520051102714 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์T2559209410245725590051100034 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25530051101523_2149_IP25530051101523 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์25510051102263_2132_IP25510051102263 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25390051100054_2125_IP25390051100054 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25540681102446_2120_IP25540681102446 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะรัฐประศาสนศาสตร์25511831105635_2103_IP25511831105635 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102043_IP225531961102043 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051102692_2140_IP25520051102692 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรม25510051108541_2059_IP25510051108541 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะบริหารธุรกิจ25501421103939_2106_IP25501421103939 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531106394_IP25491531106394 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์25480111105912_IP25480111105912 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการT2560011110186425620111100039 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์T2559005110213725590051100027 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาคณะวิทยาศาสตร์T25610991100632T25610991100632 ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25510081106766_IP25510081106766 ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีการเกษตร25491601108989_IP25491601108989 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์T2561261110056725612611100027 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์25531961103145_IP25531961103145 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม25520731103529_IP25520731103529 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25501961108349_IP25501961108349 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102021_IP25531961102021 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102144_IP25531961102144 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961103178_IP25531961103178 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961103134_IP25531961103134 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25490731102413_IP25490731102413 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25490731102446_IP25490731102446 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102212_IP25531961102212 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25350731100099_IP25350731100099 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25501961103041_IP25501961103041 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102201_IP25531961102201 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961103112_IP25531961103112 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25481961103252_IP25481961103252 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102177_IP25531961102177 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491511103995_IP25491511103995 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25501961108362_IP25501961108362 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์25501851100282_IP25501851100282 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์25541851105056_IP25541851105056 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25531961102155_IP25531961102155 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25481961102622_IP25481961102622 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25541961101728_IP25541961101728 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
Page 1 of 1 (71 items)Prev[1]Next