รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 3 (251 items)Prev[1]23Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก25450681100668_2119_IP25450681100668 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีT2018207911625525606341100020 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25572201103416_2109_IP25572201103416 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25531101100787_2101_IP25531101100787 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25482201103157_2120_IP25482201103157 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ25582781102218_2081_IP25582781102218 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคเลย25582781103107_2105_IP25582781103107 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี25572781105198_2113_IP25572781105198 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี25572781104535_2101_IP25572781104535 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย25582781102973_2090_IP25582781102973 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย25592781101703_2088_IP25592781101703 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25582781102602_2083_IP25582781102602 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25400051100393_2082_IP25400051100393 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102657_2094_IP25520051102657 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102668_2143_IP25520051102668 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100246_2090_IP25400051100246 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102679_2096_IP25520051102679 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25480081106662_2183_IP25480081106662 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมT2017217811364725606711100024 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมT2017212911364625606711100021 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์T2017214611343125606081100026 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะรัฐศาสตร์25471301101255_2103_IP25471301101255 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100097_2135_IP25290681100097 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100121_2092_IP25290681100121 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์25501151108799_2114_IP25501151108799 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ25551971101361_2095_IP25551971101361 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT2015213710055025580081700044 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2558) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100133_2143_IP25300681100133 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100144_2110_IP25300681100144 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25510681109711_2075_IP25510681109711 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25440681100241_2090_IP25440681100241 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100122_2130_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100053_2119_IP25290681100053 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรT2560213110359025606081100029 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100064_2149_IP25290681100064 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100086_2083_IP25290681100086 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์T2018207211001225620681100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนวัตกรรมเกษตร25570681100188_2109_IP25570681100188 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081108588_2147_IP25510081108588 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์25561971100462_2171_IP25561971100462 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะกายภาพบำบัด25520091100874_2152_IP25520091100874 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25571631100059_2129_IP25571631100059 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT2018210710781425610081100143 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT2015217470034325580081700046 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2558) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ25561621101554_2126_IP25561621101554 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์25490091111963_2134_IP25490091111963 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103174_2083_IP25501591103174 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์T2018216210749125610051100039 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์แพร่25501851100326_2133_IP25501851100326 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์25450081102912_2106_IP25450081102912 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์25520201101304_2092_IP25520201101304 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง25450051100444_2122_IP25450051100444 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง25500051100585_2121_IP25500051100585 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารT2017208210774325600201100044 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103853_2109_IP25540051103853 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์25450201102781_2105_IP25450201102781 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25460201100868_2087_IP25460201100868 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2093_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100099_2109_IP25400051100099 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25510051108732_2078_IP25510051108732 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25470051100312_2114_IP25470051100312 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะนิติศาสตร์25511831101552_2104_IP25511831101552 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25490071104197_2146_IP25490071104197 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25400201100827_2124_IP25400201100827 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25510071105505_2109_IP25510071105505 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันการศึกษานานาชาติ25470071104454_2118_IP25470071104454 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25411001100456_2117_IP25411001100456 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25501001104427_2070_IP25501001104427 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25501001111098_2080_IP25501001111098 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25420171101052_2113_IP25420171101052 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปะและการออกแบบ25300681100122_2156_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25480051100469_2136_IP25480051100469 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25511301103274_2128_IP25511301103274 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051108169_2170_IP25520051108169 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25490171105829_2089_IP25490171105829 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2555) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25510071105382_2119_IP25510071105382 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25491691104186_2177_IP25491691104186 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะครุศาสตร์25491851100167_2104_IP25491851100167 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพT2018209310380625612661100039 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลT2018212110355325612661100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะวิศวกรรมศาสตร์25561111100264_2134_IP25561111100264 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์25560051102753_2162_IP25560051102753 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25510151106527_2106_IP25510151106527 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพT2018212910314525612661100031 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25500151106381_2130_IP25500151106381 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม25520091104079_2117_IP25520091104079 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจT2018213560306025610221600057 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109585_2145_IP25500051109585 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081107497_2165_IP25510081107497 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25530081103337_2137_IP25530081103337 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะบัณฑิตวิทยาลัย25511281108648_2143_IP25511281108648 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109596_2100_IP25500051109596 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25390081100327_2086_IP25390081100327 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25491691101688_2145_IP25491691101688 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102199_2091_IP25531961102199 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25481961103228_2094_IP25481961103228 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25510051108552_2164_IP25510051108552 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25551961104947_2131_IP25551961104947 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT2018213010283825610151100047 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25491131107378_2113_IP25491131107378 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) ปริญญาโท
Page 1 of 3 (251 items)Prev[1]23Next