รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 5 (425 items)Prev[1]2345Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์T2016213210593225596371100023 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี15/05/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศT2561210810383125610141100026 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี13/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25550051104293_2111_IP25550051104293 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25431621100558_2095_IP25431621100558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี19/06/2562
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25491021100233_2115_IP25491021100233 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท17/06/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25400051100371_2086_IP25400051100371 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิติศาสตร์25570681101674_2077_IP25570681101674 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาเอก06/05/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25570681100493_2115_IP25570681100493 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/05/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก25450681100668_2119_IP25450681100668 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีT2018207911625525606341100020 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี07/03/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25520051102635_2080_IP25520051102635 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25501621101333_2053_IP25501621101333 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/06/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25400051100167_2087_IP25400051100167 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี13/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25560051100042_2081_IP25560051100042 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25572201103416_2109_IP25572201103416 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท09/02/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์25420051100158_2119_IP25420051100158 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท25/05/2562
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25531101100787_2101_IP25531101100787 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท09/02/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25510051100351_2125_IP25510051100351 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25562691103522_2107_IP25562691103522 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี16/06/2562
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25482201103168_IP225482201103168 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี28/04/2562
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25482201103157_2120_IP25482201103157 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี18/01/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT2018209811405325621941100020 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี18/06/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100415_2098_IP25400051100415 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25400051100369_2145_IP25400051100369 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT2018212911343925610081100192 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก20/06/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104625_2111_IP25572781104625 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ25582781102218_2081_IP25582781102218 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/03/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูT2018212911336725626091100023 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี26/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย25582781102962_2112_IP25582781102962 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคเลย25582781103107_2105_IP25582781103107 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/03/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 25572781104513_2081_IP25572781104513 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี25572781104603_2077_IP25572781104603 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี18/05/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี25572781104581_2075_IP25572781104581 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี18/05/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104568_2118_IP25572781104568 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี06/06/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี25572781105198_2113_IP25572781105198 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/03/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคเลย25572781104546_2109_IP25572781104546 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี09/05/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคเลย25592781101725_2108_IP25592781101725 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู25572781104524_2104_IP25572781104524 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี06/06/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี25572781104535_2101_IP25572781104535 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/03/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104579_2096_IP25572781104579 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25572781104557_2095_IP25572781104557 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี25582781102591_2091_IP25582781102591 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี15/05/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ25582781102231_2091_IP25582781102231 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย25582781102973_2090_IP25582781102973 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/03/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย25572781104344_2089_IP25572781104344 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี06/06/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย25592781101703_2088_IP25592781101703 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี17/03/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย25582781102602_2083_IP25582781102602 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี28/03/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู25582781102613_2081_IP25582781102613 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี15/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25400051100393_2082_IP25400051100393 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/04/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100404_2077_IP25400051100404 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25420051100193_2088_IP25420051100193 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี26/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102657_2094_IP25520051102657 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/04/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100257_2103_IP25400051100257 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี27/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25410051100225_2088_IP25410051100225 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102668_2143_IP25520051102668 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/04/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100246_2090_IP25400051100246 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/04/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102679_2096_IP25520051102679 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/04/2562
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25480081106662_2183_IP25480081106662 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท11/04/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมT2017217811364725606711100024 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี07/03/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมT2017212911364625606711100021 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี07/03/2562
สถาบันกันตนาคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ25562621102229_2115_IP25562621102229 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่่อบันเทิง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท13/06/2562
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT2015214760058525580081600041 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2558) ปริญญาเอก20/06/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์T2017214611343125606081100026 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี07/03/2562
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081107486_2070_IP25510081107486 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท20/06/2562
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะรัฐศาสตร์25471301101255_2103_IP25471301101255 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี03/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100097_2135_IP25290681100097 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ25511971104022_2113_IP25511971104022 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี30/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100121_2092_IP25290681100121 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์25501151108799_2114_IP25501151108799 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ25551971101361_2095_IP25551971101361 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี23/03/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25561951101753_2132_IP25561951101753 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี09/06/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 25562801103434_2090_IP25562801103434 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี16/06/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ25551971101449_2076_IP25551971101449 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี06/06/2562
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT2015213710055025580081700044 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2558) ปริญญาโท11/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100133_2143_IP25300681100133 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100144_2110_IP25300681100144 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/02/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25510681109711_2075_IP25510681109711 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/02/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25440681100241_2090_IP25440681100241 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25430041101767_2142_IP25430041101767 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาโท13/06/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100122_2130_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100053_2119_IP25290681100053 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรT2560213110359025606081100029 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี07/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100064_2149_IP25290681100064 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100086_2083_IP25290681100086 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์T2018207211001225620681100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาโท20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนวัตกรรมเกษตร25570681100188_2109_IP25570681100188 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081108588_2147_IP25510081108588 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท11/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์T2018213810991325620681100022 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาเอก06/06/2562
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์25461341101348_2086_IP25461341101348 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี13/06/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์25400051100112_2111_IP25400051100112 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์25410051100192_2085_IP25410051100192 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี26/05/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์25561971100462_2171_IP25561971100462 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท23/03/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง25520151106282_2136_IP25520151106282 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี18/06/2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะกายภาพบำบัด25520091100874_2152_IP25520091100874 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท24/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25571631100059_2129_IP25571631100059 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี24/03/2562
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT2018210710781425610081100143 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก11/04/2562
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT2015217470034325580081700046 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2558) ปริญญาโท12/04/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ25561621101554_2126_IP25561621101554 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี15/03/2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์25490091111963_2134_IP25490091111963 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี24/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103174_2083_IP25501591103174 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี16/04/2562
Page 1 of 5 (425 items)Prev[1]2345Next