รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 6 (570 items)Prev[1]23456Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20182080106744หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25490051108649_2116_IPหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง25500051100585_2121_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะวิทยาการจัดการ25521431103191_2070_IPนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511471101258_2147_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดการ25551471104414_2111_IPหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25481951102125_2117_IPหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจT20182132106445หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110899_2112_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25500031112452_2138_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171101005_2109_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171100994_2130_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว25511971104022_2117_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25531951102233_2095_IPหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์25510051108517_2119_IPหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์T25602076603365หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์T25602107603357วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพายัพคณะเศรษฐศาสตร์25490531105965_2124_IPหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพปริญญาตรี
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัณฑิตวิทยาลัย25511161109589_2118_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25431471100989_2112_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะทันตแพทยศาสตร์25510031100224_2131_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์25490031100277_2125_IPหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103853_2109_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25531561104467_2082_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์T20172134107263หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจ25490531105853_2133_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์T20162101101736หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์T20172124107171หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25520031100517_2147_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25561471102942_2114_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครูประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25410031100043_2150_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25510031110934_2139_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25490051108651_2104_IPหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25511771109205_2135_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครูประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551561102142_2085_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25471561104235_2096_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20162091101619ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and TechnologyT20172106106770บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตวิทยาลัย25450031100047_2107_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and TechnologyT20172144106742บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25531641101542_2099_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25571631100983_2091_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25481561108962_2121_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาบัณฑิตวิทยาลัยT20172109106446ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาศักยภาพมนุษย์)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100156_2135_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมT20182092105236วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่งปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจ25260531100132_2091_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25510051108732_2078_IPหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25470051100312_2114_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25550031106372_2054_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์T20122093600103วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์T20122109600096วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตวิทยาลัย25450031100036_2061_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25550031106394_2080_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยพายัพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20182093105057หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริกคณะนิติศาสตร์T20182155105042ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหารปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25551561105268_2089_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25490071104197_2146_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521561102137_2088_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25471561103458_2122_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100123_2104_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25320031100043_2124_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25521071109682_2101_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171101027_2107_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20182072104903หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาT20162131101464หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนคณะอุตสาหกรรมเกษตรT20162071101444หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25481561109153_2069_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี25550531102981_2124_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์T20182110104833หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T20162093101372หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะศิลปศาสตร์25460731100619_2125_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25400171101397_2114_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25561561103829_2093_IPหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจ25551241103619_2095_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25400201100827_2124_IPหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171101016_2106_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25501231106594_2114_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพายัพคณะวิทยาศาสตร์25490531106055_2099_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะนิติศาสตร์25471561103436_2105_IPหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551561103839_2067_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์25470031103943_2143_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25400051100191_2149_IPหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491471106779_2126_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะแพทยศาสตร์T20172063105376หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100134_2120_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25471471101671_2090_IPหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25542281101814_2122_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25300031100039_2063_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์25450031100159_2076_IPหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์25510101105205_2089_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25521921108077_2093_IPหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25572281100502_2065_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551471104403_2059_IPหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์T20172126105299ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะเศรษฐศาสตร์25540131104807_2108_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะเศรษฐศาสตร์25540131104818_2183_IPหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา25550091103937_2168_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยตาปีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25501181103617_2089_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยตาปีปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25480031110705_2114_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ปริญญาเอก
Page 1 of 6 (570 items)Prev[1]23456Next