รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 14 (1381 items)Prev[1]234567121314Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25561221101381_2151_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20182073112490  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551531105366_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511731107041_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25541301101321_2107_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีT20172089113960  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25431091102078_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25551471104368_2087_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
สถาบันอาศรมศิลป์กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25512291108325_2151_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25571991102085_2106_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25431471100945_2094_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ปริญญาตรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20182097112038  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์T20172106113779  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมT20172178113647  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25481991103885_2135_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมT20172129113646  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะพยาบาลศาสตร์25491471107613_2108_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25561731101747_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี
สถาบันกันตนาคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ25562621102229_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกFaculty of Business Administration25501291110887_2088_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะเทคนิคการแพทย์ วัชรพล25491021108039_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น25501521101861_2100_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันT25612104603746  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง) ปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันT25612127603737  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25561511101877_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25511911101731_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยรัตภูมิ25551971101541_2148_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25561871102788_2131_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25561871102812_2099_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจ25490531105831_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคแพร่25562841103359_2125_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะรัฐศาสตร์25471301101255_2103_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100097_2135_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25491611100958_2171_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25491611100633_2097_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25491611100598_2088_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติT20182162111160  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25551471104381_2098_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาการจัดการ25501771110352_2148_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100121_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491611100611_2114_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106406_2095_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามันT20142130600257  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104815_2153_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25491611100609_2127_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25561951101753_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปศาสตร์25481951102237_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์T20172101613029  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์T20182112110874  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปศาสตร์25481951102259_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศT20182090110852  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25541471103963_2076_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปศาสตร์25481951102226_2149_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี
วิทยาลัยดุสิตธานีบัณฑิตวิทยาลัย25481171106011_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104927_2150_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพายัพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25490531105943_2084_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์T20182128110746  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100133_2143_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25511741103047_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100144_2110_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106384_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25510681109711_2075_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25440681100241_2090_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25501611100847_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25500142211815_2071_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100122_2130_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25501611110196_2104_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100053_2119_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481931101919_2104_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว25481951102283_2122_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20172122112836  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะสัตวแพทยศาสตร์25541021102354_2143_IP  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104848_2143_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501501105233_2133_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะศึกษาศาสตร์25531051104426_2103_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพายัพคณะเภสัชศาสตร์25530531103945_2117_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 6 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102161_2090_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบัญชีT20182084110516  หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว25481951102272_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104938_2088_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104973_2098_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25530101105141_2062_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25500101111471_2130_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501105006_2070_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501771110813_2098_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดการ25521471104613_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104995_2086_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25561501101246_2068_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511741103644_2098_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25520101108468_2106_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25480101109566_2105_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100064_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์25520141104661_2056_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี25550191104535_2138_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100086_2083_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25440191101001_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา25490191110669_2122_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยนานาชาติ25550531102968_2075_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์T20182072110012  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25490191106474_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี
Page 1 of 14 (1381 items)Prev[1]234567121314Next