รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 23 (2208 items)Prev[1]234567212223Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25481931107692_2119_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์T20172127117211  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341109872_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการT20192124103645  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501651103812_2078_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์25541651101858_2123_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์25501651103801_2114_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25601771100756_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25491771101204_2077_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 25510741105577_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์T20182147117234  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดCommunication Arts and Design25511241107608_2148_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์25521671106718_2080_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 25531671101771_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาการจัดการ25571671100998_2130_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541671100646_2099_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก25481431100171_2148_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก25481431100182_2079_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491501104782_2064_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ25560681102279_2105_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25561431103004_2096_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25340681100069_2102_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25350681100724_2097_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2คณะบริหารธุรกิจT20162062105894  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25470681101043_IP2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25521571102162_2086_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25511431102648_2133_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25501431108014_2126_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25511431102694_2099_IP  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25511431102626_2069_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25511431102683_2076_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25511431102705_2074_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25501431101455_2108_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25511431102615_2089_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25581561101469_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจT20192131103397  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25521431103145_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25551771100593_2102_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20192078103391  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นT20192092103388  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นT20192138103375  ศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นT20192083103352  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25521431101964_2054_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25511431102637_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาการจัดการ25561671100852_IP3  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ25561551101512_2055_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25420141100698_2115_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25521431101997_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25420141100687_2079_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20192094103292  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25531431100929_2123_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25521431101975_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศT25612108103831  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531431100931_2079_IP  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25500071107967_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25510141104772_2073_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะศึกษาศาสตร์25602501100184_2061_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25581431101059_2097_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย25481861109189_2124_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย25481861109189_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 25511571104084_2127_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25601301100035_2089_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน25571301100345_2104_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25601301100031_2103_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25571301100356_2101_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 25481571102663_2106_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น25541281103624_2124_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101107_2136_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25510211107154_2135_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491731104449_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25570091102499_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25501571102676_2118_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25550051104293_2111_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25431621100558_2095_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101197_2112_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25521571103938_2092_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101186_2139_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25591611100735_2152_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101175_2113_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการจัดการ25550241104169_2102_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาการจัดการT20192134102610  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101142_2121_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101129_2140_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101118_2144_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101164_2117_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25471621100283_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25551621100506_2141_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25591621101129_2100_IP  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101208_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101131_2127_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101153_2111_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501571103104_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25591571100652_2133_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25461571100681_2129_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25501571102654_2077_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25461571100679_2113_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25471561104516_2109_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25521611102223_2137_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25550241104665_2144_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์25500211108165_2109_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาเอก
Page 1 of 23 (2208 items)Prev[1]234567212223Next