รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 1 (28 items)Prev[1]Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบัณฑิตวิทยาลัยT25591661102125หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491661102012_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491661102214_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์T25611661100813หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะนิเทศศาสตร์25541311100804_IPหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25521311106617_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเนชั่นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25461311100445_IPหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521661103319_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะบริหารธุรกิจ25311311100077_IPหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น T25600601101584หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25510081106766_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการT25591661601878หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศิลปศาสตร์25551281105313_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081107519_IPหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102043_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961103134_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25500141100653_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์T25560141104812หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์25501851100282_IPหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25560681104395_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25470681101043_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม25501851112072_IPหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501551106454_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะครุศาสตร์T25611551100147หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25531961102155_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25481961102622_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25541961101728_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25481961102611_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาตรี
Page 1 of 1 (28 items)Prev[1]Next