รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 26 (2595 items)Prev[1]234567242526Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิFaculty of Business AdministrationT20192119105463  บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511531105799_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531103481_2110_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์25510211107244_2109_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481451107384_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 25481451107406_2086_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20192088105434  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะมนุษยศาสตร์25521431107184_2059_IP  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์T20182118617619  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 25481451107395_2136_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481451107373_2128_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25481701105481_2096_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25571701101251_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531103479_2112_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนT25612086103862  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลันครพนมT20192148105779  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการจัดการ25450241100704_2132_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25481701104603_2126_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาศิลปศาสตร์25540241104091_2104_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบัณฑิตวิทยาลัย25510831109572_2066_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491471109086_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25571531100328_2118_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25560241101088_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25570731101848_2065_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี25491031111866_2145_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์25500211107434_2111_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์T20172106117156  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะศิลปกรรมศาสตร์T25622130100164  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์25571581105408_2093_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551471103097_2076_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25570091105019_2088_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์25500211107423_2074_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะเทคนิคการแพทย์T20182076117510  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25440091100831_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25581471100727_2125_IP  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบัณฑิตวิทยาลัย25480091109058_2096_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะครุศาสตร์25491661101584_2086_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์25491411111767_2064_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25550211103334_2076_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะศิลปศาสตร์25500731101929_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์T20192135104964  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปกรรมศาสตร์25561911100825_2118_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์T20192085104916  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25562251104625_2113_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่้งแวดล้อม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์T20192121204893  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีน25470731101149_2134_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25510211107255_2161_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571531102938_2120_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์25481481102944_2162_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2127_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปกรรมศาสตร์25561911100836_2119_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี25511851101598_2105_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปริญญาโท 
วิทยาลัยแสงธรรมคณะศาสนศาสตร์25511361108164_2158_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25571531100339_2084_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะเภสัชศาสตร์T20182147117515  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์25570561100591_2086_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25500141111857_2122_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25511911106714_2113_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25471471101669_2102_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนิเทศศาสตร์T20192174104863  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี25500831105633_2092_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี25500831105633_2120_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยนานาชาติ25592501100036_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพายัพ 25490531105919_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะบริหารธุรกิจ25481911104055_2112_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะบริหารธุรกิจ25491911103786_2151_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25571001104087_2116_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยT20182129117568  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25501911106533_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25551271103951_2131_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25521271101865_2146_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริหารธุรกิจT20172126117214  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25501271109131_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571531102949_2126_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร25501911104507_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์25571801104233_2160_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20192119104707  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25561271100295_2086_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25561471102931_2111_IP  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์T20192118104691  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะสาธารณสุขศาสตร์25531121102714_2118_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น25510031100202_2138_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25491771101193_2156_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาการจัดการ25541681100917_2069_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571451101141_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25500211107221_2134_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25491771100157_2114_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551511106613_2127_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ25480241101675_2176_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาแพทยศาสตร์25590241102241_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม T20192137104610  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะทันตแพทยศาสตร์T20192091104592  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20192142104580  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร25401411100552_2083_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร25541411100489_2090_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร25401411100607_2124_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25401411100574_2097_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร25401411100563_2121_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร25401411100539_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร25401411100528_2069_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 
Page 1 of 26 (2595 items)Prev[1]234567242526Next