รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 21 (2054 items)Prev[1]234567192021Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25571241105388_2084_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย25501851112048_2093_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ25520241101444_2078_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25490211107534_2067_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย25461851102212_2090_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25510211107997_2105_IP  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25500211108108_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ25571161100248_2142_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25521241106452_2132_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะอุตสาหกรรมบริการ25531171103057_2066_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25551241103417_2131_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25501241110961_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะรัฐประศาสนศาสตร์25501241110959_2154_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ25551241105252_2153_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25521241106452_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์T20192122101212  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม25501991109028_2118_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25541951101345_2081_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจและการจัดการT20182106115589  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์25510271103549_2060_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์25540231102367_2065_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา25461851102212_2141_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25400051100167_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25501531103987_2055_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะบริหารธุรกิจ25550611100921_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร25500231112443_2086_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์25510121108199_2060_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ25510121107468_2100_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ25500121108751_2150_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ25510121108133_2093_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์25530121103545_2143_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25500101106115_2142_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์25450191102363_2103_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20182135115345  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์25470121101693_2130_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25561461102579_2142_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการT20192109100931  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2วิทยาลัยเทคนิคตรัง25562751103607_2129_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501491105906_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะครุศาสตร์25501461108928_2152_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25521571108416_2098_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชานิติศาสตร์25460241100571_2104_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร25550241104722_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาโท
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะบริหารธุรกิจ25511321109655_2090_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะครุศาสตร์25511461108299_2092_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น25480031110683_2120_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
สถาบันรัชต์ภาคย์บริหารธุรกิจ25381321100199_2101_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนT20182115115097  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะทรัพยากรธรรมชาติ25481991108205_2124_IP  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551461103884_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัณฑิตวิทยาลัย25591161100959_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์25470271104355_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกการจัดการ25550121102265_2085_IP  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25470191103221_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะทันตแพทยศาสตร์25510061103491_2122_IP  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะบริหารธุรกิจ25511991110965_2112_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการT20192068100718  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะพยาบาลศาสตร์T20182103114627  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102183_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ25480271110601_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์T20182161114629  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์T20172122115507  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521471104411_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25431471100989_2101_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดการ25521471104613_2087_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาการจัดการ25491681100809_2094_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์25420051100158_2119_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรT20182087114562  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25510051100351_2125_IP  หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25562691103522_2107_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25541741101173_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสหเวชศาสตร์25400201100849_2058_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี25470181100182_2100_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์25482201103168_IP2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25501951102285_2156_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร25500191106251_2096_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491661101933_2067_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25511951101836_2093_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25521571106774_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25450191102262_2069_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดการ25551471104425_2078_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์25500121107603_2129_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25480191109364_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ25510121104825_2098_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106507_2110_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว25490191106406_2082_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะภาษาและการสื่อสารT20172070615286  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะภาษาและการสื่อสารT20172098615278  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะภาษาและการสื่อสาร25500121107592_2062_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106553_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25550191106414_2142_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25450191102442_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191107622_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์25480191108947_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์25480191108611_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106542_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106531_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106564_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25500191111111_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25560191104593_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี
Page 1 of 21 (2054 items)Prev[1]234567192021Next