รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 1 (92 items)Prev[1]Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481451107384_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 25481451107406_2086_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะมนุษยศาสตร์25521431107184_2059_IP  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์T20182118617619  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 25481451107395_2136_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481451107373_2128_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25481701105481_2096_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25571701101251_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531103479_2112_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลันครพนมT20192148105779  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25570731101848_2065_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์T20172106117156  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25440091100831_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปกรรมศาสตร์25561911100825_2118_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์T20192118104691  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะครุศาสตร์25491671104555_2098_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะครุศาสตร์25491671102362_2069_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25561131101458_2074_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25571131101821_2098_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25571701101172_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม25572731104765_2076_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาT20192132203695  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25571701101216_2118_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20192078103391  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปริญญาโท 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต25572611102354_2106_IP  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์25501711108263_2084_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์25501711108241_2104_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์25501711110478_2070_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25511301103329_2075_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
วิทยาลัยแสงธรรมคณะศาสนศาสตร์25521361108514_2085_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะรัฐศาสตร์25571421101046_2125_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะรัฐศาสตร์25501421111409_2152_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะรัฐศาสตร์25491421103196_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์25521151107789_2120_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25561911103233_2166_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรT20182127115871  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์T20192122101212  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบัญชี25550541105625_2102_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะนิเทศศาสตร์T20162083605375  หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ25511851110532_2141_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์T20172107615071  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์25520561106524_2083_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25520051102624_2155_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี25562741103573_2146_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยนานาชาติ25570151101484_2136_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเกษตรศาสตร์25520181101155_2145_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเกษตรศาสตร์25520181101144_2136_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25551801101182_2071_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25571991102085_2106_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น25501521101861_2100_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25570541103715_2065_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ25561401104136_2138_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ25561401102505_2126_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ25560021101703_2110_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25521641103025_2103_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะนิติรัฐศาสตร์25541581101671_2085_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25552241100483_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์T25602085103419  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร25501521101681_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25511831109562_2136_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25511831111103_2114_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25500201108219_2153_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081107543_2059_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25500081111276_2104_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาการจัดการ25521541102956_2083_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจ25490561100669_2166_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25541681100906_2151_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจT20152124100136  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาการจัดการ25471541100734_2119_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบัญชี25451131101401_2120_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาการจัดการ25431541100526_2102_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25541681100783_2108_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25541131102233_2147_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ25522611104733_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25501541100186_2132_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร25481981100892_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25501571103148_2103_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจ25580561101648_2100_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะบริหารธุรกิจ25520131108708_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25491981101084_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะบริหารธุรกิจ25560131104179_2097_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร25401981100678_2068_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมบริการ25521331101939_IP2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมบริการ25401331100968_IP2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิติศาสตร์25511131105064_2092_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะรัฐศาสตร์25521131106404_2104_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกคณะศิลปศาสตร์25511831105545_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะครุศาสตร์25520261104642_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ25550041105541_2164_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม25520141108878_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25550141104967_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะครุศาสตร์T25611551100147  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ( 5 ปี) ปริญญาตรี 
Page 1 of 1 (92 items)Prev[1]Next