รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 1 (82 items)Prev[1]Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะวิทยาการจัดการ25521431103191_2070_IPนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110899_2112_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25500031112452_2138_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171101005_2109_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171100994_2130_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์T25602076603365หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์T25602107603357วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพายัพคณะเศรษฐศาสตร์25490531105965_2124_IPหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพปริญญาตรี
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัณฑิตวิทยาลัย25511161109589_2118_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25431471100989_2112_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25531561104467_2082_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25511771109205_2135_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครูประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551561102142_2085_IPหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25471561104235_2096_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20162091101619ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and TechnologyT20172106106770บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25481561108962_2121_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25551561105268_2089_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521561102137_2088_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25471561103458_2122_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25481561109153_2069_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์T20182110104833หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะศิลปศาสตร์25460731100619_2125_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25400171101397_2114_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการ25561561103829_2093_IPหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจ25551241103619_2095_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25400201100827_2124_IPหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171101016_2106_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551561103839_2067_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25400051100191_2149_IPหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25300031100039_2063_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171100476_2095_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25400171101386_2094_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25450171101325_2097_IPวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25420171101041_2178_IPวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25520111107661_2082_IPหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25481921104405_2136_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปริญญาตรี
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะเทคนิคการแพทย์25511881101625_2117_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25481691104523_2138_IPหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25491691111803_2160_IPหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะพยาบาลศาสตร์25511131106493_2122_IPหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาคณะสาธารณสุขศาสตร์T25582147103505การแพทย์แผนไทยบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25541131102222_2121_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปริญญาตรี
วิทยาลัยนครราชสีมาบริหารธุรกิจ25471881100602_2127_IPหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมาปริญญาตรี
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะบริหารธุรกิจ25551881101844_2097_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาตรี
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะการแพทย์แผนจีน25521881103692_2108_IPหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการ25520111107536_2072_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25561131101447_2064_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25511131106482_2142_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25561131101436_2107_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25511131106471_2162_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25521131105008_2118_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริหารธุรกิจ25511131105086_2106_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิศวกรรมศาสตร์25560611100257_2084_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิติศาสตร์25511131105064_2092_IPหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะพยาบาลศาสตร์25320741100255_2132_IPหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศศาสตร์25501811100996_2122_IPหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25501811100985_2097_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยามคณะศิลปศาสตร์25521811103081_2131_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์25510051102263_2132_IPหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25441811100538_2078_IPหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25511811102527_2111_IPหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิทยาศาสตร์25511811102483_2109_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25441811100527_2134_IPหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิทยาศาสตร์25501811103437_2093_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะบริหารรัฐกิจ25501051101958_2087_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์25511691105415_IPหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551691104442_IPหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501691104773_IPหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481691102712_IPหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551691100638_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25551691102517_IPหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25511121109765_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25491691101701_IPหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาสังคมศาสตร์25481431101194_IPศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25481691101349_IPหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25431091102056_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25520111107852_IPหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น T25600601101584หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25421091101245_IPหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25511601109228_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25491511110464_IPหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปริญญาโท
Page 1 of 1 (82 items)Prev[1]Next