รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 2 (111 items)Prev[1]2Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25481931107692_2119_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์T20172127117211  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341109872_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการT20192124103645  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501651103812_2078_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์25541651101858_2123_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์25501651103801_2114_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25601771100756_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25491771101204_2077_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 25510741105577_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์25521671106718_2080_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 25531671101771_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาการจัดการ25571671100998_2130_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541671100646_2099_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก25481431100171_2148_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก25481431100182_2079_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ25560681102279_2105_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25340681100069_2102_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25350681100724_2097_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25470681101043_IP2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นT20192138103375  ศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นT20192083103352  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ25561551101512_2055_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25601301100035_2089_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25550051104293_2111_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25571341102184_2081_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะบริหารธุรกิจT20192145101744  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25582881100432_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25582881100421_2080_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์25460041102582_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491681100708_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25581241103466_2064_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดCommunication Arts and Design25571241102846_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยนานาชาติ25551661102751_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยนานาชาติT25612095103794  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20182057114073  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25410041100088_2148_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยชินวัตรคณะศิลปศาสตร์T20182104113536  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน25540541100843_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงบัณฑิตวิทยาลัย25480071108797_2109_IP  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาสตร์25570201103921_2177_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง25530161102965_2093_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25520161106046_2080_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102161_2090_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะบริหารธุรกิจ25481911108656_2085_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิทัลมีเดีย25540541100314_2069_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์T20172077612086  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์T20172072612062  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันสันติศึกษา25510101110032_2084_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิทัลมีเดีย25540541100819_2118_IP  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25540201100237_2105_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์25340181100668_2098_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25501591103275_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน25490591104689_2128_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25310071100024_2097_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะสื่อสารมวลชน25510071103187_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะผลิตกรรมการเกษตร25520133208724_2137_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103319_2127_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์25550091105107_2101_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25180051100016_2122_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25500201103528_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25510071105279_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25510071105314_2066_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25510071105325_2124_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสาธารณสุขศาสตร์25480201103436_2147_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสาธารณสุขศาสตร์25480201109984_2143_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสาธารณสุขศาสตร์25470201104065_2133_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสาธารณสุขศาสตร์25380201100353_2140_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะเศรษฐศาสตร์25320071100396_2128_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาการจัดการ25521541102945_2097_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551671100783_2141_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะศิลปศาสตร์25460731100619_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25330071100285_2104_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25400051100191_2149_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงบัณฑิตวิทยาลัย25500071111714_2079_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหงบัณฑิตวิทยาลัย25500071111714_2104_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหงบัณฑิตวิทยาลัย25500071111714_2155_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหงบัณฑิตวิทยาลัย25500071111714_2148_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25410161100508_2109_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเกษตร ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิศวกรรมศาสตร์25470071100224_2105_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาการจัดการ25521541106117_2154_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะพยาบาลศาสตร์ เพชรบุรี25541791103632_2099_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25560731100137_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์25501851104027_2108_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501541100513_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25481921104326_2140_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน ปริญญาตรี
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25481321100753_2115_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501541100502_2167_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25500211107311_2107_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะบริหารธุรกิจ25551291104886_2076_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์25551851106071_2136_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25520271104799_2160_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531671101804_2157_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511671103095_2164_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะครุศาสตร์25361671100332_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเกษตรเเละอุตสาหกรรมเกษตร25501671101878_2124_IP  เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521671103568_2155_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเกษตรเเละอุตสาหกรรมเกษตร25561671100863_2142_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ25541651101893_2100_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาการจัดการ25501791108712_2065_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาตรี
Page 1 of 2 (111 items)Prev[1]2Next