รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 2 (122 items)Prev[1]2Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25571241105388_2084_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย25501851112048_2093_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ25520241101444_2078_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25490211107534_2067_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย25461851102212_2090_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25510211107997_2105_IP  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม25501991109028_2118_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา25461851102212_2141_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์25510121108199_2060_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ25510121107468_2100_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ25500121108751_2150_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ25510121108133_2093_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์25530121103545_2143_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25500101106115_2142_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์25470121101693_2130_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกการจัดการ25550121102265_2085_IP  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสหเวชศาสตร์25400201100849_2058_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร25500191106251_2096_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์25540191104534_2097_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25410041100088_2148_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100257_2103_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102646_2138_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์T20182158111637  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081107486_2070_IP  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะสถิติประยุกต์25520121104951_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081107521_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์T20182083110720  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25430041101767_2142_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร25560161104228_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์25560041104822_2072_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร25560161101506_2142_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25460161101472_2105_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์25530061101928_2121_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี
วิทยาลัยดุสิตธานีFaculty of International Hospitality Industry25481171106009_2152_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25460161101461_2082_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25500101107623_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร25501521101657_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร25501521101681_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์25450081102912_2106_IP  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081107475_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะสถิติประยุกต์25500121107557_2086_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์25500101111379_2068_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์25560201104482_2074_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะผลิตกรรมการเกษตร25520133208724_2137_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง25450051100444_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25500161106303_2123_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์25520201101359_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาสตร์25560201104515_2097_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25510161106269_2095_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาสตร์25560201104504_2155_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาสตร์T20172084107593  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25560161104601_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 25540091104509_2104_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25470051100323_2079_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมศาสตร์25450091102056_2103_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา25520091107861_2166_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม25500121107524_2097_IP_IP2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม25500121107524_2097_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25460041101445_2111_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม25550121102221_2125_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติT20172126104033  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงบัณฑิตวิทยาลัย25521681109307_2121_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551921102377_2095_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481921104225_2154_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511921101754_2151_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25500211107243_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25500211107186_2115_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์25500041111597_2102_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25510211107751_2100_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25500211108154_2104_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ปริญญาเอก
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะสาธารณสุขศาสตร์25511881101658_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนครราชสีมา ปริญญาตรี
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25551881101877_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ25521431102021_2121_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20172107101320  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์T20172097100563  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะผลิตกรรมการเกษตร25490131102991_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร25280041100139_2151_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25380041100309_2048_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101327_2158_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์25450041100195_2158_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์25400041100043_2159_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์25460041100218_2153_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเภสัชศาสตร์25520041108629_2129_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์25490041110562_2114_IP  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์25440041101026_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเภสัชศาสตร์25450041102614_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์25500041111439_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25550041105552_2122_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะการสื่อสารมวลชน25490041110639_2124_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25410041101102_2123_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25410041101089_2147_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25420041100089_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25490041111473_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25480041109817_2117_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25170041100047_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25420041100091_2160_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25520041108574_2161_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25360041100083_2100_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25520041106076_2149_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ปริญญาตรี
Page 1 of 2 (122 items)Prev[1]2Next